Integrovaný manažerský systém

My, společnost AZBESTOP, a. s., spolu s našimi pracovníky
jsme se rozhodli přijmout následující politiku:

Naše společnost je zaměřena na poskytování služeb:

  • likvidace azbestových materiálů,
  • stavební činnost v interiéru a exteriéru budov.

Cílem společnosti je neustálé zvyšování kvality naší práce při současném dodržování platné legislativy.

Naše služby budeme realizovat na vysoce odborné úrovni s orientací na spokojenost zákazníka. Společnost klade vysoký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Držíme se pravidla, že předcházet problémům je jednodušší a levnější než řešit jejich následky.

S našimi dodavateli jednáme otevřeně a zodpovědně, přitom však klademe vysoké nároky na kvalitu, environment a bezpečnost.

V naší společnosti se nesmí provádění služeb uskutečňovat na úkor dodržování platných zákonů a legislativy.

Vedení společnosti se na podporu politiky zavazuje:

  • Zdokonalovat Integrovaný manažerský systém, trvale zlepšovat jeho efektivitu a integritu v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO14001 a OHSAS 18001.
  • Trvale zlepšovat všechny procesy s cílem dalšího rozvoje společnosti a zvýšení spokojenosti zákazníků tak, aby všechny procesy probíhaly efektivně a minimalizovaly se případné negativní vlivy na bezpečnost a zdraví obyvatelstva a personálu, životní prostředí a aby byly v souladu s platným právním řádem, požadavky státních orgánů a zainteresovaných stran.
  • Zvyšovat kvalifikaci a bezpečnostní povědomí pracovníků a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťováním jejich potřeb a realizací plánu odborné přípravy.
  • Vytvářet vzájemně výhodné vztahy s dodavateli založené na vzájemné důvěře, korektnosti, vysoké kvalitě poskytovaných produktů a péči o životní prostředí.
  • Snižovat riziko výskytu nemocí z povolání zajišťováním ochrany zdraví pracovníků při práci pravidelným školením BOZP a jejich přezkoušením, používáním vhodných OOPP a kontrolou správnosti používání OOPP v praxi.
  • Zjišťovat, odstranit, příp. snižovat na minimum rizika a ohrožení zdraví pracovníků při  práci vypracováním provozních řádů a pracovních postupů a jejich neustálou aktualizací v souladu s platnou legislativou.
  • Zabezpečit soulad s právními a jinými požadavky, jejich sledováním a implementováním v rámci společnosti.Základním nástrojem managementu společnosti, umožňujícím plnit uvedené závazky, je integrovaný systém managementu kvality, environmentu a BOZP budovaný v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.
top
X